00 Main ST, Bethlehem, NH 03574 – RE/MAX Shoreline